https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

O nás - Kontakt

 
 
PR, inzercia  :  redakcia@mediaagency.sk
 
 
kontakt : 0905 275 610

 

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie