Osobnosti

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor
"Dizajn nie je len to, ako niečo vyzerá. Dizajn je to, ako to fun­guje."
Steve Jobs
Spoluzakladateľ Apple
"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka
"Nič nie je umenie, pokiaľ nepochádza z prírody."
Antoni Gaudi
Architekt
Kultúra je luxus, ktorý k životu nepotrebujeme, no predsa je to jediná podstatná vec, ktorá nás delí od zvierat."
Bořek Šípek
Architekt, dizajnér a výtvarník
"Hovorí sa, že časy sa menia, ale v skutočnosti musíte zmeniť len seba. Každý potrebuje fantáziu a to je pravé umenie."
Andy Warhol
Umelec
"Dizajn pochádza z pragmatizmu, jednoduchej elegancie a modernej formy."
Alberto Meda
Dizajnér
"Móda je jazyk, ktorý sám interpretuje oblečenie v realitu."
Karl Lagerfeld
Módny dizajnér
"Dizaj­néri môžu byť sku­toč­nými inte­lek­tu­álmi budúc­nosti."
Paola Antonelli
Autorka
"Dizaj­no­vať zna­mená komu­ni­ko­vať jasne aký­mi­koľ­vek pros­tried­kami, ktoré doká­žete kon­tro­lo­vať a ovlád­nuť. "
Milton Glaser
Dizajnér
"Ja vidím gra­fický dizajn ako orga­ni­zá­ciu infor­má­cií, ktoré sú séman­ticky správne, syn­tak­ticky kon­zis­tentné a prag­ma­ticky pocho­pi­teľné."
Massimo Vignelli
Dizajnér
"Baťovská architektúra by sa mala zachovať. Mesto takto vzniklo a patrí to skrátka k nemu. Rozhodne by sa však malo vyvýjať ďalej. Doba sa mení a s ňou aj požiadavky na architektúru. Nejde len o techniku. Dnes sa jednoducho žije inak než v 20tych rokoch minulého storočia."
Bořek Šípek
Architekt, dizajnér a výtvarník