https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
  • Stavba roka 2013
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

Stavba roka 2013 pozná svojich víťazov

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie prestížnej celoštátnej súťaže Stavba roka 2013. Na galavečeri sa zúčastnili viaceré významné osobnosti, ale najmä tí, ktorým bol tento večer určený, a to architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri. Záštitu nad 19. ročníkom súťaže Stavba roka 2013 mal prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič.

O víťazovi rozhodla odborná porota

Sedemčlenná odborná porota, ktorej predsedom bol prof. Ing. arch. Štefan Šľachta, PhD. s medzinárodnou účasťou 20 stavebných diel udelila 12 cien, a to 6 cien vyhlasovateľov súťaže, 2 ceny za celospoločenský prínos, 3 nominácie na hlavné ceny, 1 hlavnú cenu titul Stavba roka 2013. Trinástej stavbe bola udelená Cena verejnosti, ktorá vzišla z internetového hlasovania na portáli zoznam.sk. Odovzdané ceny pozostávali z diplomov a kovových artefaktov, za ktorými stojí akademický sochár Rasťa Trizmu.

Cena verejnosti 2013

Najkrajšou stavbou roka sa podľa širokej verejnosti s celkovým počtom 9 023 hlasov stal Wellness Hotel Rozsutec.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. Juraj Záhorec

Projektant architektonickej časti: AB-atelér, s. r. o. 

Investičné náklady bez DPH: 3, 8 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 3,5 mil. eur

Ceny udelené odbornou porotou

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže - 6 cien bez udania poradia

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, za vysokú kvalitu stavebnej realizácie:

Business Center Moldavská, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Lorenc, Ing. arch. Viktor Guth, Ing. arch. Jaroslav Juričko

Projektant architektonickej časti: Arte s Designr, s. r. o. 

Investičné náklady bez DPH: 8,5 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 8 mil. eur

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácií stavebného diela:

Sedem, reklamná agentúra, s. r. o. 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Martin Pačay, Ing. arch. Pavol Wohlfahrt

Projektant architektonickej časti: AM-ARCH s. r. o. 

Investičné náklady bez DPH: 1,4 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 1,2 mil. eur

Cena Vydavateľstva Eurostav, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela:

Polyfunkčný objekt Skybox, a. s., novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Jári Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara

Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Jári Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara

Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa

Stavebné náklady bez DPH: 17,23 mil. eur

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela:

Central, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol.: Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Rado Vlkovič

Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o. 

Investičné náklady bez DPH: 200 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov, alebo systémov v stavbe:

Výrobný závod Semecs

Autor architektonického riešenia: Hans Jansen
 
Projektant architektonickej časti: AIA s. r. o.

Investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 3,8 mil. eur

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2013 (vrátane rodinného domu):
 
Slnečnice, 1. etapa, novostavba
 
 
 
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová
 
Projektant architektonickej časti: Compass Architekti

Investičné náklady bez DPH: 25,44 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 19,24 mil. eur

II. Ceny za celospoločenský prínos - dve ceny 

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, novostavba

 
 
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. František Kaločay
 
Projektanti architektonickej časti: Ing. Jozef Kovalčík, Ing. František Solár, Ing. arch. František Kaločay

Investičné náklady bez DPH: 25,3 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 23,3 mil. eur

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cyklomost slobody, novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan Beláček
 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Milan Beláček, Ing. arch. Igor Ščipák

Investičné náklady bez DPH: 3,5 mil. eur

Stavebné náklady bez DPH: 2,6 mil. eur

III. Nominácia na hlavnú cenu (bez udania poradia)

1. Cyklomost Slobody
Novostavba
Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves
 
2. Wellness hotel Rozsutec***
rekonštrukcia a prístavba
Terchová, Vrátna 52
 
3. CENTRAL
novostavba,
Bratislava, Metodova 6
 
IV. Hlavná cena titul Stavba roka 2013
 
Central, novostavba
 
 
 
Odborná porota udelila hlavnú cenu:
- za vydarené kompozičné a hmotovo-priestorové riešenie,
 
- pridané hodnoty ako kvalitnú parkovú úpravu zelenej strechy a plavecké bazény s relaxačným zázemím, ako pamäť miesta,
 
- čitateľnú filozofiu v architektonickom riešení, funkčnom usporiadaní, v stavebno-technickom riešení a v usporiadaní vnútorných priestorových vzťahov, či už ide o obchodné, administratívne alebo hotelové priestory,
 
- vysokú kvalitu stavebno-technicky náročnej stavebnej realizácie dosiahnutej používaním pokrokových technológií.
 
Pripravila: Lucia Tlumačová
Foto: stavbaroka.eu
 
 
 
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie