Hotel International
Hotel International

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY VYŽADUJÚ ZMENU PRÍSTUPU (1. časť)

10.10.2018 │ O tom, že stavať nízkoenergetické domy má význam niet žiadnych pochýb. Menšia spotreba energií znižuje negatívne dopady stavieb na životné prostredie a pre majiteľov budov znamená omnoho menšie náklady na prevádzku budovy. Takéto stavby si však vyžadujú celkovú zmenu prístupu pri ich riešení i užívaní...

Narastajúca potreba stavať ekologické nízkoenergetické domy, spôsobila v oblasti architektúry a stavebníctva menšiu revolúciu. Aby nová budova spĺňala prísne kritéria nízkoenergetickej stavby, je totiž nutné už pri jej návrhu dodržiavať určité pravidlá. Oproti starším stavbám nastal posun v konštrukčnom riešení, technickom vybavení a napokon aj v samotnom užívaní stavby. Koncepcie energeticky efektívnych stavieb sú ešte pomerne mladé a potrebovali svoj čas, aby sa v praxi overili a vyladili všetky detaily. Dnes môžeme povedať, že už vyrástli z plienok a aj architekti získali s ich navrhovaním viac skúseností. V prospech energeticky úsporných stavieb hrajú taktiež zdokonaľujúce sa technológie, ktoré umožňujú dosahovať výnimočné izolačné parametre konštrukcií alebo zvyšujú účinnosť použitých zariadení. Čo to však znamená pre záujemcu o stavbu rodinného domu?

DÔLEŽITÉ SÚ SPRÁVNE NASTAVENÉ REGULATÍVY

Návrh nízkoenergetického domu determinuje celý rad rôznych aspektov, ktoré sa líšia od prípadu k prípadu. Zohľadňovať treba veľkosť, tvar a reliéf pozemku, jeho vzťah k okolitej zástavbe či klimatické podmienky. To všetko ovplyvňuje optimálne dispozičné členenie a konštrukčné riešenie podmieňujúce energetickú náročnosť domu. „Pred tým, než začneme navrhovať dom, ideme sa pozrieť na pozemok, aby sme zhodnotili reálnu situáciu – či niekde nie je nejaký kopec, alebo iná budova, ktorá by pozemok tienila. Z tohto pohľadu veľmi pozitívne vnímam napríklad regulatívy stanovené v lokalite Záhorské sady na severozápade Bratislavy, ktoré určujú maximálnu mieru zastavanosti a odstupy od hranice pozemku tak, aby nový dom v susedstve nemohol zatieniť pozemok a nezmenil tak podmienky oslnenia, z ktorých pri návrhu domu vychádzame. Práve toto sú časté problémy v mnohých, inak atraktívnych prímestských oblastiach, kde prebieha individuálna výstavba bez pravidiel, ktoré by takýmto neželaným vplyvom okolitej zástavby zamedzovali ,“ hovorí Martin Duchoň z architektonického ateliéru.

MODERNÁ ARCHITEKTÚRA VERZUS ENERGETICKÁ BILANCIA

Trendy v modernej architektúre sa uberajú smerom k veľkej otvorenosti voči exteriérovému prostrediu. Obľube sa tešia veľké okná do záhrady, vnútorné zelené átriá či priestranné obytné terasy. Výsledkom je obvykle bohato členená architektúra. Samozrejme, návrh domu musí reagovať aj na predstavy klienta o jeho budúcom bývaní, ktoré zohľadňujú rodinné pomery, životný štýl či voľnočasové aktivity členov rodiny. Ako to korešponduje s princípmi navrhovania nízkoenergetických stavieb?

Na celkovú spotrebu energií má veľký vplyv už aj samotný tvar budovy. Z fyzikálneho hľadiska sú výhodnejšie kompaktné tvary s minimálnou povrchovou plochou v pomere k objemu. Takéto kritérium je však z hľadiska architektonickej tvorby dosť obmedzujúce, preto sa v súčasnosti upúšťa od jeho striktného dodržiavania. Našťastie, tvar domu nie je jediný spôsob, ako dostať energie pod kontrolu. Významnú úlohu zohrávajú konštrukcie obvodového plášťa – použitý izolačný materiály, výplne otvorov a najmä tepelné zisky prjaté cez presklené plochy budovy. „Architektúru nemožno celkom podriaďovať energetickému hľadisku. Pri návrhu domu hľadáme kompromis medzi ideálom funkčného dispozičného riešenia, tvarového riešenia a energetickej náročnosti. Dôležitá je orientácia obytných priestorov s veľkými oknami voči svetovým stranám, ktorá priamo ovplyvňuje množstvo tepelných ziskov cez presklené plochy. Po prvotnom náčrte dispozičného riešenia začíname návrh optimalizovať. S pomocou prepočtov určíme energetickú spotrebu domu a podľa potreby ju upravíme návrhom kvalitnejších materiálov. Samozrejme, stavba musí zohľadňovať aj reálny rozpočet investora,“ vysvetľuje postup navrhovania Ing. Martin Duchoň z architektonického ateliéru.

AUTOR: AP
FOTO: ARCHÍV REDAKCIE