https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

Stano, Bratislava: Ako vytvoriť jazierko?

Stano, Bratislava: Ako vytvoriť jazierko?
Otázka: 

Dobrý deň, s manželkou sme zatúžili po jazierku v našej záhradke a osobne by som sa rád na to podujal. Chcem sa opýtať ako celkovo vytvoriť dobré základy na takéto záhradné jazierko s použitím fólie, čo všetko treba spraviť a ako postupovať zozačiatku. Dizajn už máme premyslený, len s tým začiatkom máme problém. Ďakujeme! - Stano s manželkou, Bratislava

 

Odpoveď: 
Vytvorenie jazierka s použitím fólie
 
Pri tvorbe jazierka sa vašej kreativite medze nekladú. Treba však dodržať základné pravidlá týkajúce sa miesta, kde bude jazierko vykopané a jeho tvaru. Tieto aspekty sú dôležité pre udržanie kvality vody a funkčnosti biotopu. V jazierku by mali byť vytvorené tri základné zóny:
l. Hĺbková zóna - Ideálna hĺbka jazierka je 100 až 150 cm. Pri tejto hĺbke sa voda neprehrieva počas letných mesiacov a rovnako nezamŕza ku dnu počas zimných mrazov, čo je dôležité pre ryby žijúce v jazierku.
ll. Pobrežná zóna - Odporúčaná hĺbka je 30 až 50 cm. V tejto zóne sú vytvorené vhodné podmienky pre vodné rastliny a ryby.
lll. Močiarna zóna - Ide o najvhodnejšiu zónu pre močiarne rastliny s hĺbkou do 30 cm. Kvôli lepšej manipulácii sa rastliny umiestňujú do špeciálnych košov a vriec na vodné rastlinstvo.
 
Postup vytvárania jazierka:
1. Tvar a umiestnenie
Prvým krokom je vytýčenie polohy a tvaru jazierka. Ideálnou polohou je miesto, kde sa počas dňa striedajú slnečné lúče s tieňom. Neodporúčame umiestniť jazierko v blízkosti stromov kvôli padajúcemu lístiu, ktoré vo vodnom prostredí kvasí, čím sa narúša biologická rovnováha jazierka. Základný tvar jazierka jednoducho vytýčime drevenými kolíkmi a špagátom, prípadne záhradnou hadicou. Rovnakým spôsobom vytyčujeme aj jednotlivé zóny jazierka. V tomto kroku možno tvar jazierka meniť bez akýchkoľvek problémov.
 
2. Vykopanie
Vykope sa jama požadovaného tvaru s odstupňovanými zónami. Dbajme na to, aby brehy ležiace oproti sebe boli na rovnakej vodorovnej úrovni.
 
3. Podkladové vrstvy
Z podkladu odstránime všetky kamene, korene a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť fóliu. Pred pokládkou fólie sa odporúča vysypať dno jazierka vrstvou piesku alebo použiť podkladovú geotextíliu.
 
4. Pokladanie fólie
Na vypočítanie presného rozmeru fólie potrebnej na vaše jazierko používame nasledujúci vzorec:
Dĺžka fólie = dĺžka jazierka + 2 x hĺbka jazierka + 70 cm (na zahnutie)
Šírka fólie = šírka jazierka + 2 x hĺbka jazierka + 70 cm (na zahnutie)
Fóliu rozťahujeme priamo v jazierku, aby nedošlo k poškodeniu pri jej ťahaní na požadované miesto. Po rozložení konce fólie rovnomerne zaťažíme, napr. kameňmi. V tejto fáze začneme jazierko napúšťať vodou, aby fólia priľnula ku dnu a stenám výkopu. Konce fólie zahneme, prípadne odstrihneme.
 
 
5. Úprava brehov
Na zakrytie fólie na brehoch možno použiť rôzne ukončovacie materiály, napr. kokosovú rohož/vrecia/vlákna. 
 
 
Vhodným materiálom je aj kamienková fólia, ktorá dotvorí prírodný vzhľad jazierka.
 

19. 9. 2014

Zdroj: Barca-Nitra

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie