Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Marek, Svidník: Stavby a ich zmeny

Marek, Svidník: Stavby a ich zmeny
Otázka: 

"Dobrý deň, zaujímalo by ma kto všetko môže byť účastníkom stavebného konania? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem!" Marek, Svidník

 

 

 

 

Odpoveď: 

Účastníkmi stavebného konania (môžu sa vyjadrovať a dávať rôzne návrhy) v zmysle stavebného zákona sú:

a) stavebník (ten, kto stavia stavbu)

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté (napr. spoluvlastníci, susedia),

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Je však potrebné uviesť, že účastníkmi stavebného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov a nemôžu zasahovať so stavebného konania.

 

22. 12. 2013

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie